Skip to content

Anunatva-Apurnatva Nirdesha szútra

Ím, így hallottam: Abban az időben a Bhagavan a Grdhrakuta (Keselyű) Hegyen tartózkodott Rajagrha mellett a Sangha közösségétől körülvéve, kiknek a száma elérte az ezerkétszáz ötvenet. Ugyanúgy megszámlálhatatlan sokaságú Bodhisattva Mahasattva (1) volt jelen. Ekkor Shariputra, aki a gyülekezet közepén foglalt helyet, felemelkedett ültéből, és elindult a Bhagavan felé.
Mikor elérte a helyet, ahol a Bhagavan tartózkodott, leborult a Bhagavan lábai előtt fejével érintve a földet. Ezután felállt, majd helyet foglalt az egyik oldalon. Majd kezeit összetéve, így beszélt a Bhagavanhoz:
Bhagavan, kezdet nélküli időktől fogva minden lény vándorol, jön és megy a lét hat állapotában a Samsára három birodalmán (2) belül. Ismételten keresztül mennek a négyfajta születésen, (3) határtalan szenvedésen, születésen és halálon. Bhagavan, vajon a lények tömege, a lények eme óceánja növekszik és csökken, avagy nem növekszik és csökken? Nem értem ennek a mély dolognak a jelentőségét. Hogyan válaszoljak, ha valaki kérdez róla?
A Bhagavan ekképen válaszolt Shariputrának:
Nagyon jó, Shariputra, nagyon jó, hogy megkérdezted tőlem ennek a mély dolognak a jelentőségét, mivel így minden lény megkönnyebbülést fog érezni erőfeszítéseiben (Yoga-kshema) a minden lény iránti könyörületből, mivel hogy ez minden lények javát szolgálja, beleértve az isteneket és embereket.
Shariputra, ha nem kérdezted volna a Tathagatát, Arhatot és Samyak-sambuddhát ezekről a dolgokról, úgy sok tévedés történt volna. És vajon miért? Mert minden lény, beleértve az isteneket és embereket, úgy a jelenben mint a jövőben szörnyű szenvedéseknek lett volna kitéve hosszú ideig és elvesztette volna jólétét és vigasztalását örökre.
Shariputra, először is itt van egy nagyobb téves vélemény, – az az állítás, hogy a lények birodalma (sattva-dhatu) megtelik, és hogy a lények birodalma csökken. Shariputra, a lények akik így vélekednek, hasonlóak a vakon születetthez, és nem látják a dolgok igaz természetét. Ennélfogva helytelenül viselkednek hosszú ideig, hamis utat követve. Ezért van az, hogy nyomorúságos létállapotokba hullnak.
Ezenfelül Shariputra, itt van egy mély szakadék – mereven ragaszkodni ahhoz a perverz véleményhez, hogy a lények birodalma növekszik, és mereven ragaszkodni ahhoz a perverz véleményhez, hogy a lények birodalma csökken.
Shariputra, ezekhez a perverz véleményekhez való merev ragaszkodásból származik a lények helytelen viselkedése már hosszú idők óta, ezért követnek egy hamis utat. Ezért hullanak elkövetkező születéseikben nyomorúságos létállapotokba.
Shariputra, mivel az ostoba, közönséges lények (bala-prthakjana) nem ismerik a Dharmadhatu(4) egyedülvalóságát, ahogy az a valóságban (realitásban) van, mivel nem látják a Dharmadhatu egyedülvalóságát, ahogy az a valóságban van, ezért adnak helyet téves véleményeknek elméjükben, – hogy a lények birodalma növekszik, és hogy a lények birodalma csökken.
Shariputra, amíg én, a Tathagata ezen a földön vagyok, az én tanítványaim nem adnak helyet ilyen gondolatoknak, de távozásom után ötszáz évvel (5) nagyon sok ostoba lény lesz, aki híjával lesz a belátásnak és a tudásnak.
Még a Buddha Dharma követői között is lesznek olyanok, akik külső megjelenésükben szerzetesekhez hasonlítanak, fejüket borotválják és a három szerzetesi ruhát viselik, de belsőleg híjával lesznek egy szerzetes jó tulajdonságainak. Ezek azt fogják magukról állítani, hogy szerzetesek, bár valójában nem azok, azt fogják állítani, hogy a Buddha tanítványai, bár valójában nem azok, így szólván: Mi szerzetesek vagyunk, mi vagyunk a Buddha igazi tanítványai.
Ezek az emberek a hozzáadás (samaropa) vagy az elvétel (apavada) hamis útjain fognak járni. Vajon miért?
Azért, mivel nem rendelkeznek a tudatosság szemével, mivel a Tathagata provízionális Sutráira (6) támaszkodnak, mivel nem értik meg az ürességet ahogy az valójában van, mert nem ismerik a jelentőségét a megvilágosodásra való törekvés kezdeti kialakulásának ahogy azt a Tathagata érzékelte a realitásban, mert nem tudják hogy a Tathagata mennyi fölmérhetetlen erényt halmozott fel a megvilágosodás érdekében a realitásban, mert nem ismerik azokat a kvalitásokat, melyeket a Tathagata elért, ahogy azok ott vannak a realitásban, nem ismerik a Tathagata felmérhetetlen hatalmát, ahogy az létezik a realitásban, mert nem ismerik a Tathagata felmérhetetlen hatókörét ahogy az valóban létezik a realitásban, mert nem hisznek a Tathagata aktivitásának (gocara) felmérhetetlen szférájában, ahogy az létezik a realitásban, mert nem hiszik, hogy a Tathagata uralja azokat a felmérhetetlen és elképzelhetetlen kvalitásokat, (melyeket ural) a realitásban, mert nem ismerik a Tathagata elképzelhetetlen és felmérhetetlen módszereit és útjait, ahogy azok léteznek a realitásban, mert nem ismerik a Tathagata felmérhetetlen hatóköreit (viraya), mert képtelenek felfogni a Tathagata elképzelhetetlenül hatalmas könyörületét, és nem ismerik a Tathagata hatalmas Nirvanáját, ahogy az valóban létezik a realitásban. (7)
Sháriputra, mivel ezek az ostoba közönséges emberek hiányával vannak a tanulásból születő belátásnak (shruta-maya-prajna) ezért adnak helyet a megsemmisülés és a megszűnés hamis véleményének (drshti) amikor a Tathagata Nirvanájáról hallanak.
A megsemmisülés és a megszűnés hamis eszméinek következtében azt álítják hogy a lények birodalma csökkenésben (fogyatkozásban) van, és ez (a vélekedés) kirívóan súlyos rossz cselekedetekhez vezet.
Továbbá Shariputra, ezek az emberek még további három hamis véleményt hangoztatnak a csökkenés hamis eszméjének következtében. Ez a három hamis vélemény és a csökkenés hamis véleménye annyira elválaszthatatlanok, mint a háló, és annak zsinórjai. Mi ez a három hamis vélemény?
Az első a nihilizmus eszméje (uccheda-vada) amely a megsemmisüléssel kapcsolatos, a második a megszűnés eszméje a Nirvánára vonatkoztatva, a harmadik az az eszme, hogy a Nirvana nem létezik, hogy a Nirvana tökéletes üresség.
Shariputra, az emberek ilymódon kötöttek, megragadottak és érintettek e három vélemény által. E három vélemény hatalmánál fogva aztán két másik hamis vélemény keletkezik bennük.
Ez a két hamis vélemény elválaszthatatlan aztán a két véleménytől, mint a háló és annak zsinórjai. Vajon mi ez a két vélemény?
Az első a tartózkodásról (megtartóztatásról) való vélemény, a második pedig az a vélemény, hogy a Nirvána nem létezik. Shariputra, a tartózkodásról való véleményből két másik vélemény származik. Ez a két vélemény elválaszthatatlan a tartózkodásról alkotott véleménytől, mint a háló és annak zsinórjai. Mi ez a két vélemény? Az első vélemény az erkölcsi előírásokkal (sila-vrata-paramarsha-drshti) kapcsolatos, a második pedig az a tudati elferdülés, amely a tisztátalant tisztaként kezeli. (8)
Shariputra, annak a véleménynek az alapján, hogy a Nirvana nem létezik további hat vélemény keletkezik. Ezek a vélemények annyira elválaszthatatlanok a Nirvana nemlétezéséről alkotott véleménytől, mint a háló és annak zsinórjai. Mi ez a hat vélemény?
Az első az a vélemény, hogy a világnak nincs kezdete, a második vélemény hogy a világnak nincs vége, a harmadik, hogy a lények úgy teremtettek mint manifesztációk, a negyedik, hogy sem szenvedés, sem boldogság nem létezik, az ötödik, hogy a lényeknek nincsennek kötelezettségeik,(9) és a hatodik, hogy nemes igazságok nem léteznek.
Ezenfelül, Shariputra ezekben az emberekben a tulajdonítás (beszámítás) hamis véleménye további két hamis véleményt kelt.
Ez a két hamis vélemény és a tulajdonítás hamis véleménye annyira elválaszthatatlanok egymástól, mint a háló és annak zsinórjai.
Mi ez a két vélemény?
Az első, hogy a Nirvanának van egy kezdőpontja, a második, hogy a Nirvana spontán módon keletkezik, okok és feltételek nélkül.
Shariputra, ez a két vélemény az oka, hogy a lények híjával vannak a törekvésnek és a fáradhatatlan erőfeszítésnek az üdvös dolgok (kusala-dharma) irányában.(10)
Shariputra, mivelhogy ezek utat adnak ennek a két véleménynek, ezeknek az embereknek nincs lehetőségük arra, hogy törekedjenek az üdvös dolgok irányában, még akkor sem ha a hét Buddha sorban megjelenik a földön abból a célból, hogy tanítsa a Dharmát.
Shariputra, ez a két vélemény – hogy a Nirvanának van egy kezdőpontja, és a másik vélemény, hogy a Nirvana spontán módon keletkezik okok és feltételek nélkül, nem más mint tudatlanság és a beszennyeződések (kleshák) gyökere.
Shariputra, ez a két vélemény (samaropa & apavada) a rendkivüli rossz gyökere, itt kezdődik a tökéletlenség útja. Minden vélemény innen veszi kiindulópontját. Mindezek a vélemények annyira elválaszthatatlanok ettől a két véleménytől, mint a háló és annak zsinórjai. “Minden vélemény” jelzi a különböző vélemények sokaságát, vonatkozzon ez a külsőre, vagy a belsőre, legyenek bár elnagyoltak, szubtilisek vagy átlagosak, melyek a hozzáadásból (samaropa) vagy a csökkenésből (apavada) származnak.
Shariputra ez a két vélemény egy alapon (dhatu) nyugszik, azonosak az egy alappal, és összekapcsoltak az egy alappal. Az ostoba, közönséges emberek nem ismerik ezt az egy alapot ahogy az valóban létezik a realitásban, mert nem látják ezt az egy alapot, ahogy valóban létezik a realitásban, ezért rendkívül veszélyes és hamis gondolataik támadnak – nevezetesen, hogy a lények birodalma növekszik, vagy hogy a lények birodalma csökken.
Ekkor a tiszteletreméltó Shariputra így szólt a Bhagavanhoz:
-Bhagavan, mi az az “egy alap” amiről beszélsz? Miért támadnak az ostoba közönséges embereknek olyan rendkivül veszélyes és hamis gondolataik, hogy a lények birodalma növekszik, vagy hogy a lények birodalma csökken, mivel nem ismerik az egy alapot, ahogy az létezik a realitásban, és nem látják az egy alapot ahogy az létezik a realitásban? Nem értem ezt a rendkivüli mély dolgot, ezért kérem tehát a Bhagavant, hogy segítsen a megértésében, hogy elérhessem a szabadulást!
És ekkor a Bhagaván így válaszolt a tiszteletreméltó Shariputrának:
Shariputra, ez a dolog a Tathagata észlelési területéhez tartozik, ez a Tathagata aktivitási területe. Shariputra, sem a Shravakák, sem a Pratyekabuddhák nem tudják, nem látják, és nem képesek kikutatni ezeket a dolgokat belátásukkal. Mennyivel kevésbé képesek erre az ostoba közönséges emberek, kivéve mikor közvetlenül ráébrednek a hit által! Shariputra, a végső igazságra közvetlenül rá lehet ébredni a hit által. A “végső igazság” (paramartha) Shariputra, a “lények birodalma” (sattva dhatu) szinonímája. A “lények birodalma”, Shariputta, a Tathagatagarbha szinonimája. A Tathagatagarbha, Shariputta, a Dharmakaya szinonimája. Sháriputra, a Dharmakaya, melyet a Tathagata tanít, természetében elválaszthatatlan a Tathagata erényeitől, melyek számban felülmúlják a Gangesz homokszemeit, minőségükben pedig a tudatától (avinirmukta – jnana – guna).
Shariputra, ahogy a lámpa fénye, melege és színe oszthatatlan természetében, vagy ahogy az ékszer ragyogása, színe és formája szintén oszthatatlan természetében, Shariputra, a Dharmakaya, amit a Tathagata tanított, természetében éppúgy elválaszthatatlan a Tathagata erényeitől (dharma) melyek számukban felülmúlják a Gangesz homokszemeit, minőségükben pedig tudatától (avinirmukta -jnana – guna).
Shariputra a Dharmakaya sem nem növekszik, sem nem csökken természetében, nem behatárolható a múltban, ahogy nem behatárolható a jövőben sem, mivel hiányával van a két extremitásnak. Shariputra, ez nem határolható el a múltban, mivel hiányában van a növekedésnek, és nem határolható el a jövőben, mivel hiányában van a csökkenésnek. (11) Shariputra, ez a Dharmakaya állandó, mivel természetében kimeríthetetlen és nem változó.
Shariputra, ez a Dharmakaya stabil, mert ez a stabil menedék, és mivel azonos a jövővel. Shariputra, ez a Dharmakaya a béke, mert nem duális (advaya) természetében, mivel híjával van a fogalomalkotásnak (konceptualizáció – avikalpa) természetében.
Shariputra, ez a Dharmakaya örök, mert leronthatatlan természetében, mert nemalkotott természetében.
Shariputra, ugyanez a Dharmakaya a “lények birodalmának” (sattva-dhatu) neveztetik mikor el van rejtve a határtalan szenvedésben, vándorolva élet és halál közt a kezdet-nélküli Samsarában, a Samsara hullámaitól hányva-vetve.
Shariputra, ugyanez a Dharmakaya Bodhisattvának neveztetik amikor illuzióit vesztve a Samsara szenvedésének sodrában megválik a tapasztalati objektumok iránti vágytól és lefoglalja magát a megvilágosodásra vezető nyolcvannégyezer doktrinával (dharma), melyek a Tíz Tökéletességben (paramita) vannak összefoglalva.
Shariputra, ugyanez a Dharmakaya Tathagatanak, Arhatnak, Samyak-sambuddhának neveztetik amikor megszabadul, az őt elrejtő beszennyeződésektől, amikor minden szenvedésen túljutott, mikor megszabadul a szenvedés következtébeni másodlagos beszennyeződésektől, megtisztul, maradék nélkül megtisztul, és a legfelsőbb tiszta realitásban (dharmata)(12) tartózkodik, és eléri azt a szintet ahonnan felvilágosithatja az összes lényeket, eléri a páratlan heroikus erőt minden fenomenális dolog felett minden elsötétedés és akadály nélkül (ön)természetében. Ezért Shariputra, a “lények birodalma” és a Dharmakaya nem különbözik. A “lények birodalma” a Dharmakaya, és a Dharmakaya a “lények birodalma”. Jellegük azonos, csak az elnevezés különbözteti meg őket.
Ezenfelül Shariputra, ahogy már előbb elmagyaráztam, a lények birodalma három olyan minőséggel(guna) bír, amely mind reális, se nem különböző, sem nem elválasztott az “olyanság”-tól (Tathata).
Mi ez a három minőség?
Először, a Tathagatagarbha valóságosan összekapcsolódik a tiszta kvalitásokkal (minőség – guna) időtlen időktől fogva, másodszor a Tathagatagarbha nem kapcsolódik valóságosan a tisztátalan kvalitásokhoz időtlen időktől fogva, és harmadszor a Tathagatagarbha változatlan azonosság a jövőben (is).
Shariputra, tudnod kell, hogy a tény, hogy a Tathagatagarbha valóságosan összekapcsolódik a tiszta kvalitásokkal időtlen időktől fogva, azt jelenti, hogy ez igazmondó (veridictum) és nem megtévesztő, maga a tiszta realitás, el nem választott a tudattól (jnana), hogy ez egy elképzelhetetlen lényeg (entitás – dharma) vagyis a Dharmadhatu. Ez eredetileg összekapcsolódott ezzel a tisztasággal természeténél fogva. Shariputra, erre a tiszta és igazmondó Dharmadhatura alapozva tanitom én az elme kezdeti tisztaságát, ezt a felfoghatatlanul (igaz) doktrinát a lények javára.
Shariputra, neked tudnod kell, hogy a tény, hogy a Tathagatagarbha valójában nem összekapcsolt a tisztátalan kvalitásokkal, a beszennyeződésekkel, amelyek beborítják időtlen időktől fogva, azt jelenti, hogy ezek a tisztátalan kvalitások eltávolíthatók a Tathagata megvilágosodásának tudatossága által.
Shariputra, a képzeletet felülmúló Dharmadhatura alapozva, mely nincs összekapcsolva a beborító beszennyeződésekkel, tanítom az elme eredeti tisztaságát, melyhez a nem lényegi beszennyeződések kapcsolódnak (sakta), így tanítom ezt a felülmúlhatatlan doktrinát a lények javára.
Shariputra, tudnod kell, hogy az a tény, hogy a Tathagatagarbha nem-változó “olyanság” (végig) a jövőben, azt jelenti, hogy ez a gyökere minden (egészséges, üdvös, valamint morálisan egészségtelen, nem-üdvös) kvalitásnak, hogy ez tulajdonában van minden (Tathagata) kvalitásnak, hogy ez felruházott minden kvalitással, hogy ez nem elválasztott minden igazmondó kvalitástól a mundán kvalitások közepette, hogy fenntartja az összes kvalitásokat, és ebbe beletartozik minden kvalitás. Erre az állandó, stabil, tiszta és változás-mentes menedékre alapozva mely mentes a keletkezéstől és megszűnéstől, a Dharmadhatura mondom én, hogy ‘lény” (satva).
És vajon miért? Amit én lénynek hívok, csak egy másik név erre az állandó, stabil, tiszta, és változás-nélküli menedékre, mely mentes a keletkezéstől és megszűnéstől, vagyis a minden elképzelést fölülmúló Dharmadhátura. Tehát ennek a dharmának az alapján beszélek “lény”-ről.
Sháriputra, mind e három kvalitás (dharma) igazmondó, el nem választható, el nem különíthető a realitástól. A két-fajta rendkívül ártalmas, nem üdvös hamis vélemény végső soron nem ezekkel az igazmondó kvalitásokkal kapcsolatban keletkezik, melyek nem választhatók el, nem különíthetőek el a realitástól. Miért?
A dolgoknak a valóságban való igazi érzékelése folytán.
Shariputra, minden Buddha Tathagata teljesen mentes ettől a két hamis véleménytől – a véleménytől, mely (hamisan) hozzáad, és a véleménytől, mely (hamisan) elvesz, melyeket elítéltek (garhya-sthaniya) a Buddha Tathagaták.
Shariputra, ha valamely szerzetes, apáca, upasaka, vagy upasika ezen vélemények valamelyikét is hangoztatja, akkor a Buddha Tathagáták nem az ő tanítóik(shastri). Az ilyen emberek nem az én tanítványaim.
Sháriputra, azt mondom, ezt a két véleményt táplálva, ezek az emberek tele vannak sötétséggel, – a sötétségből mégnagyobb sötétségbe mennek, a homályból mégnagyobb homályba, sötétségük egyre nagyobb lesz. Icchantikáknak nevezem őket.
Ezért Sharíputra, így kell gyakorolnod, az igaz úthoz tartva magadat, amely elkülönített ettől a két véleménytől.
Mikor a Buddha befejezte ennek a sutrának a magyarázatát, a fő-tanítvány Shariputra, és a szerzetesek, apácák , upasakák és upasikák, bodhisattva-mahasattvák, együtt az istenekkel, nagakkal, yakshákkal, gandharvákkal, asurákkal, garudákkal, kinnarákkal, mahoragakkal, emberekkel és nem-emberekkel, boldogan, örömteli hittel és tisztelettel fogadták ezt az Anunatva – apurnatva Sutrát, amit a Buddha magyarázott meg.

Itt végződik az Anunatva – apurnatva Nirdesha.

 1. A Bodhisattva Mahasattvák azok, akik az 52 Bodhisattva fokozatból elérték az utolsó tíz valamelyikét. Igy a 43. Bodhisattva fokozat egyben az első Mahasattva Bodhisattva fokozat.
 2. A lét hat állapota: az istenek, az emberek, és az asurák (ellen-istenségek) világa (felsőbb létállapotok) valamint az állatok, szenvedő lelkek (kísértetek) és pokollakók világa. (alsóbb létállapotok).
  A Samsára három birodalma a Kama Loka, az érzéki vágyak világa, a Rupa Loka, a formák világa, és az Arupa Loka, a forma nélküli világ.
 3. Négy fajta születés: Anyaölből való születés; tojásból való születés; természet-feletti születés; melegből és nedvességből való születés.
 4. Dharmadhatu: univerzális matrix.
 5. A Buddha a Nirvanába való távozása utáni ötszáz év elmúltával a Tükör Dharma kora köszöntött be. Ekkor kezdtek fordítva látni, mint a tükörben. A methodológiáról (az üresség és az énnélküliség tanítása) azt gondolták, hogy az világnézeti tanítás, és a világnézeti tanításról (Tathagatagarbhavada) azt gondolták, hogy methodológia.
 6. A provizionális (Neyarta) Sutrákat a Buddha főleg a második Tanperiódusban mondta el, ezek a Prajnaparamita irodalom részei.
  Methodológiai tanítások, amiket a Tükör Dharma kora óta tévesen világnézeti tanításként értelmeznek.
 7. A Tathagata hatalmas Nirvanaja a Buddhaság elérése, és a realitásban létezik, mivel a Buddhaság az egyetlen realitás.
 8. A tisztátalan tisztaként való kezeléséről a Mahaparinirvana Sutra beszél bővebben.
 9. A lények kötelezettségeiről azok feledkeznek meg, akik a Dharmát félremagyarázzák, és azzal kérkednek, hogy jó és rossz fölött állnak.
 10. A kushala-dharma a jócselekedetek szükségességének tanítása. Életeinkben folyamatosan jócselekedeteket kell felhalmoznunk (Punya-sambhara) amelyek később segítségünkre lesznek a Dharma helyes megértésében.
 11. A nem-csökkenés és nem-növekvés a Sutra központi tanítása.
  A Tathagatagarbha aktuálisan és nem csak potenciálisan jövőbeli lehetőségként van jelen bennünk. Aktuális jelenlétében tökéletes és nincs szüksége jövőbeni fejlődésre, v. úgynevezett “megvilágosodásra”.
 12. A Dharmata a végső realitás. Ezt a végső realitást a Madhyamaka nem ismeri el, s ha beszél is róla, az “üresség” szinonimajaként használja.

Ananda (Rev. Dr. Ősz Lajos)