A Tiszta Föld iskola doktrinális alapjai (2. rész)

HIT - FOGADALOM

Írta: Ananda (Rev. Dr. Ősz Lajos)

A Tiszta Föld Iskola tanitásának a három sarkalatos pontja a Hit, Fogadalom és a Gyakorlat. Ez - mint mondják - olyan mint a három lábú füstölő-edény: ha egyik lába is hiányzik, nem tud megállni. A három közül a legfontosabb a Hit. (Mivel Hit nélkül nincs Fogadalom.)

Az önálló Tiszta Föld Iskola tanításai a Buddha eredeti szándéka szerint a szenvedéstől való szabadulást tanítják.

Minden Mahayana Iskolának van Tiszta Föld tanítása, a Zennek, Shingonnak, Tendainak, de ezek mind szekta-függő tanítások, amelyben az eredeti Tiszta Föld tanítást megpróbálták az illető szekta szűrőrendszerén átvezetni, és ami megmaradt belőle, azt ismerték el Tiszta Föld doktrinának. Igy alakult ki a Zen-Tiszta Föld, Tendai Tiszta Föld, és a Shingon szekta Tiszta Földje a Shingi Shingon. Tibetben a Lámák nemigen népszerűsítették ezt a tanítást, de a népi buddhizmus ennek ellenére a Tiszta Földön, a Dewachanban való születést tűzte ki célul a hívők elé.

Az első független Tiszta Föld Iskolát, melyet Tiszta Föld - Tiszta Föld néven is nevezhetünk, egy japán szerzetes, Honen Shonin (a Shonin Tisztelendőt jelent) alapította 1175-ben, mikor elhagyta a Hiei Hegyet, és a Tendai ott lévő kolostorát, és tanult skolasztikus létére magára öltötte a vándorló szerzetesek, a hijirik ruháját.

Tanításainak alapjait a VII. szd.-ban élt Shan Tao kínai szerzetes tanításai képezték. Külön Tiszta Föld Kánont állított össze, amelybe három Sutrát vett fel,(Amitabha Sutra, Végtelen Élet Sutrája, Amitayur Dhyana Sutra) és Vasubandhu értekezését a Végtelen Élet Sutrájáról (Jodoron).

A Hit Amitabha Tiszta Földjének valódi létezésére irányul. Hinnünk kell abban, hogy a Tiszta Föld valóban létezik.

A többi szekták a Tiszta Földet különbözőképpen magyarázták.

A Zen iskola szerint, melynek magyarázata a Vimalakirtinirdeshán alapszik, "Ha a gondolat tiszta, a Föld is Tiszta." Ez erre a földre vonatkozna, mely a fentiek szerint, a szemlélet változásával maga is változna. Tekintve, hogy ez a szemléleti változás nem érint mindenkit, és a legkevésbé befolyásolja a szenvedés tényét, csak nyakatekert okoskodásnak tekinthető, mivel az első látásra világos, hogy ellentmond a Mahayana szoterológiai kollektivizmusának. Ez a szemlélet a "Megtisztított Föld" (Jobukkokudo) néven ismert.

A második vélemény szerint a Tiszta Föld nem más, mint mentális, belső konstrukció (Jojakkodo): ezt a nézetet a Tendai és egyes Zen iskolák tanították. Egyesek azt mondják, hogy a kínai Hui Yuan által alapított Fehér Lótusz szekta (Pai-lien-tsung) is ezt tanította, de a szekta "Születési Fogadalma" és a Hui Yuan által írt Fehér Lótusz Óda ellent mond ennek.

A harmadik a valóságosan létező Tiszta Föld, mint a következő életben való születés helye (Raisejodo)

Shan Tao szerint a Tiszta Föld a transzcendencia, a Nirvana maga, illetve annak environmentális megjelenése. Kereken elveti azokat a véleményeket, melyek szerint a Tiszta Föld "upaya" (ügyes módszer) lenne. Ashvaghosa Trikaya-szisztémájában a Buddha Sambhogakaya megjelenése a Nirvánában van. Mivel Honen szerint Amitabha Buddha a Sambhogakaya, ebből következik, hogy a Nirvana és a Tiszta Föld azonos fogalmak.

A Hit harmadik faktora a hit Amitabha Buddha 18. fogadalmában (Hongwan), hogy mindenki aki őszinte hittel és bizalommal legalább tízszer recitálja a Nevét, az az Ő tiszta Földjén fog születni. A recitáció és a Születés közötti kapcsolat az ok és okozat kapcsolata.

Már csak az, ha valaki hall, vagy olvas erről a tanításról, arra a mély karmikus kapcsolatra mutat, mely közötte és Amitabha Buddha között fennáll. Tehát ha tudomást szereztünk erről a tanításról , az csak azért van, mert a Tiszta Földön való születésünk eleve biztosítva van, mert korábbi életeinkben kiérdemeltük, hogy erről a tanításról tudomást szerezzünk. Most már csak annyi dolgunk van, hogy teljesen megértsük, hogy a Samsara az állandótlanság, a szenvedés, az én-nélküliség és a tisztátalanság hona. Mindezeket teljes szívünkből vissza kell utasítanunk, és szabadulást kell keresnünk a Tiszta Földön való születésben, arra kell törekednünk, hogy az Állandóság, Áldás, Igazi Én, és Tisztaság Földjére jussunk.

A Tiszta Földön való születésre fogadalmat kell tennünk. A fogadalom éppen olyan fontos mint a hit. A fogadalom nélkül végzett Nembutsu gyakorlattal lehet hogy érdemeket szerzünk, a Tiszta Földön azonban csak akkor születünk, ha aziránti szándékunkat kifejezzük. A fogadalom ez a szándékkifejezés.

A Buddha ezeket mondja az Amitabha Sutrában:

"Shariputra, mindazok az élőlények, akik hallják ezeket, meg kell hogy fogadják: Ebben a birodalomban akarok születni! -És miért? Mivel azok, kik ezt elérik, a legkiválóbb és legjobb emberek, s ezek mind egy helyre kerülnek."

A következő egy Születési Fogadalom, amelyben a hívő fogadalmat tesz a Tiszta Földön való születésre, és az érző lények segítésére a Tiszta Földről:

"Megfogadom, hogy a halál pillanatában nem lesznek többé akadályok,
Amitabha Bhagavan a távolból eljön értem:
Gwan Yin Bodhisattva az Amritát, az Örök Élet vizét önti fejemre,
Da Shr Jr Bodhisattva egy Lótusz-trónust hoz, felsegít rá.
Akkor egy pillanat tört része alatt elhagyom e felkavart világot,
Elérem a Tiszta Földet, rövid idő alatt, amíg kinyújtom a kezem.

Ha kinyílik a Lótusz, meglátom Amitabhát, a Könyörületest!
Ím, végre hazámra találtam, nincs többé visszaesés, sem születés:
De visszatérek még a Saha-világba, - anélkül, hogy elhagynám a Tiszta Földet,
Felhasználva minden eszközt, az élőlényeket onnan segíteni fogom.
Nyugat Három Szentje, ím ez az én fogadalmam,
Kérlek Titeket, segítsetek betölteni őket!"

A szívből jövő fogadalom kompozícióját legjobb, ha saját magunk készítjük. Ki kell benne fejeznünk vágyunkat (fogadalmunkat) a Tiszta Földön való születésre, arra, hogy Amitabha "Fogad és Elkísér" bennünket, és készségünket arra, hogy a lényeket a Tiszta Földről segíteni fogjuk.